Korpus savremenog srpskog jezika
        Rezultati pretrage za izraz ""[a-z]*[aeiou][aeiou][a-z]*"" u korpusu Neetiketirani korpus srpskog jezika.

   3864: supersonična putnička  <aviona> " konkord " britanskog Br
   3911: su zatražile da se svi  <avioni> " konkord " isključe iz
   2185: atlera , čoveka koji se  <bavio> posebnim poslovima u stru
   2441: nikada zvanično nije ni  <bio> akreditovan kao dopisnik
   2323: došli . Filipović nije  <bio> akreditovan novinar Među
   1419: anđana čiji je zadatak  <bio> da " preko Crne Gore dođ
   3686: trusnom balkanskom tlu - <bio> i jeste povezan neraskidi
   2015: a ulazak preko Crne Gore <bio> je bez problema , iako ni
   2479: nosti francuske strane u <ceo> ovaj slučaj . { [ [ [ ht
   2568: " , koje je , u stvari , <deo> očekivanih programa Bi -
   2689: " , koje je , u stvari , <deo> očekivanih programa Bi -
   3213: rvatske i Crne Gore samo <deo> scenarija prema kojem će
   3738: rvatske i Crne Gore samo <deo> scenarija prema kojem će
   2151: je objasnio da je sve to <deo> šireg plana terorističk
   3334: nogo onih sa kriminalnim <dosijeima> . Hrvatskim instruktorima
   1267: resije na našu zemlju ,  <došao> do svog najogoljenijeg vi
   2899: cilj njihovog boravka je <evakuacija> britanskih državljana uk
   470: o Vladi i ministarstvima <formirao> posebnu grupu radi praće
   293: o osiguranje za uspešno  <funkcionisanje> ukupnog sistema zdravstve
   2020: re bio je bez problema , <iako> nisu imali vize za našu
   1983: jedan " i da mu je vojni <identifikacioni> broj 690816197 . Nemara i
   3617: a i malobrojnih na istoj  <ideološkoj> liniji , nije dobrodošla
   3640: u li smelosti ti i takvi <ideolozi> da upitaju crnogorski nar
   1715: itarizam Doktrina vojnog <intervencionizma> , kako je juče rečeno ,
   426: dsednik Vlade posebno je <istakao> da niko ne može biti izu
   696: . To je , za naš list ,  <izjavio> povodom u javnosti načet
   355: irene obaveze od pre 1 . <januara> 1999 . godine će se tako
   1567: okušali da se predstave  <kao> " avanturisti i vikendaš
   2443: nije ni bio akreditovan <kao> dopisnik ove francuske ag
    88: uvid u birački spisak ,  <kao> i da izvrše izmene podat
   3596: oj državi , i koja se ,  <kao> i do sada , dosledno drž
   405: tva u našoj Republici ,  <kao> i na odlučno sprovođenj
   2286: oge posete našoj zemlji  <kao> i pitanje šta ih očekuj
   1389: upa , a koji je u ovom , <kao> i ranijim slučajevima ,
   131: overe da li su upisani , <kao> i tačnost podataka u bir
   3154: Ujedinjenog Kraljevstva <kao> jedinstvene države . { [
   1498: og SAS - a " . Matić je  <kao> kuriozitet naveo da je ko
   1357: a kao zločin a agresija  <kao> legitimno pravo kada su u
   3059: a na drugim prostorima , <kao> na Kosovu i Metohiji i u
   2369: tori iz drugih zemalja , <kao> na primer iz SAD . Međut
   3134: Škotskoj , koja deluje  <kao> neka druga zemlja . Mnogi
   1653: nekrofilnom militarizmu <kao> osnovnom modelu razvoja p
   3013: Đukanović kvalifikuje  <kao> " separatista " . Pored z
   1910: ntata na predsednika SRJ <kao> što je grupa " Pauk " i
   2077: puju neku važnu osobu ,  <kao> što je predsednik Miloš
   3530: ignu medijsku prašinu ,  <kao> što je to ovih dana uči
   1353: ima se " odbrana tretira <kao> zločin a agresija kao le
   3494: ratističke , vladajuće  <koalicije> u Crnoj Gori nevešto se
   3388: nistracija dugo već , u  <kontinuitetu> , podržava i finansira "
   1515: x - replika onog koji je <koristio> Hitlerjugend . Konkretno
   1499: AS - a " . Matić je kao  <kuriozitet> naveo da je kod ove četv
   3441: rate u iznosu od 16 , 5 <miliona> dolara . Verovatno je , c
   3312: dnika sve brojnije i sve  <naoružanije> regularne crnogorske poli
   1474: očanstvima . Zaplenjeno  <naoružanje> i oprema kazuju da je " r
   1196: vno oružje je javnost -  <napomenuo> je Goran Matić Da terori
   1500: Matić je kao kuriozitet  <naveo> da je kod ove četvorke n
   2311: upe izazvalo popriličnu  <nedoumicu> i u javnosti zemlje iz ko
   3704: u spremni . Otuda toliko <neistina> , toliko gneva i toliko b
   2914: britanska vlada govorila <neistinu> . U zvaničnom Londonu jo
   987: i da u bolnicama dobiju <neophodnu> brigu i pomoć , koje ove
   1063: zaslužena penzija . Za  <neuplaćenu> godinu staža , penzija s
   1050: validskog osiguranja . A  <neuplaćivanjem> ovih drugih doprinosa , l
   1854: pokušaji završiće se   <neuspehom> i nalogodavci ovakvih pok
   2146: slučaju Goran Matić je  <objasnio> da je sve to deo šireg p
   936: xe ni u zdravstvenu ni u <penzionu> kasu . Time se sve više
   3150: om vladom laburista već  <počeo> kraj Ujedinjenog Kraljevs
   2355: e . Matić je međutim ,  <podsetio> da su pojedine delove crn
   1616: a , sem jednog koji nije <poricao> da je vojnik . Uz napomen
   3341: instruktorima je za taj <posao> obećana novčana nadokna
   1578: " , po rečima Matića ,  <pouzdano> je utvrđeno da se radi o
   1331: čaju ministar Matić je  <primetio> da se ovakvim delovanjem
   2240: tarijatu za informisanje <pristigao> je faks u kome se izvesna
   2065: edan iz ove četvorke je  <priznao> da im je bila namera da k
   256: Srbije Mirko Marjanović  <razgovarao> je juče u Vladi Srbije s
   2924: nikakvih komentara niti <reagovanja> Forin ofisa , po čijim i
   497: inosa , koja će pratiti  <realizaciju> dogovorenih zaključaka i
   1645: pe , savezni ministar je <rekao> : - Radi se o nekrofilnom
   1968: Johanes Antonius de Rij <rekao> da je po činu " vojnik b
   2429: ić je , pored ostalog ,  <rekao> da je reč o klasičnom s
   1891: na su na našoj strnai -  <rekao> je Matić uz napomenu da
    72: baveza je organa lokalne <samouprave> , nadležnih za vođenje
   124: avo i kod organa lokalne <samouprave> provere da li su upisani
   3917: " konkord " isključe iz  <saobraćaja> . BA je odbio taj zahtev
   560: v Milačić , kaže se u   <saopštenju> Ministarstva za informaci
   142: kom spisku , navodi se u  <saopštenju> . ( Tanjug ) { [ [ [ http
   2880: Britanska vlada je tada  <saopštila> da je reč o petorici lju
    61: ravku biračkog spiska ,  <saopštio> je juče sekretarijat te
   1889: da i istina su na našoj  <strnai> - rekao je Matić uz napo
   2527: SAS U CRNOJ GORI London  <suočen> sa optužbom da priprema
   2794: Britanska vlada je sada  <suočena> sa optužbom da se direkt
   1861: kvih pokušaja moraju se  <suočiti> sa javnošću . Naše osn
   3536: kao što je to ovih dana  <učinio> potpredsednik tamošnje v
   211: . - Premijer Marjanović  <ukazao> na čvrsto opredeljenje V
   389: redsednik Marjanović je  <ukazao> na čvrsto opredeljenje V
   1609: vrdi da ima sasvim druga  <uobičajena> zanimanja , sem jednog ko
   1229: inistracija NATO zemalja <upozorio> je na jučerašnjoj konfe
   1598: erenciji , prikazan je i <video> snimak na kome ova četvo
   1941: novinarima prezentiran i <video> zapis razgovora sa četvo
   2092: unala nagradu za to . Na <video> zapisu se mogla videti i
   2273: potvrdu da su uhapšeni  <zaista> holandski državljani , t


Ukupno rezultata: 100.
Regularni izraz koji se traži
korpus koji se pretražuje
razlikuju se velika i mala slova
sortiranje
maksimalan broj rezultata
(0 je neograničeno)
kontekst rezultata
(levi i desni; 0 podrazumevana vrednost - default)
 
konfiguracija  | administracija | pregled statistike | izlogujte se 
(potrebno je da brauzer podržava "kukije")
Primeri pretraga:
 • istina
 • [mM]atemati[a-z]*
 • [rR]acyunar[a-z]*
Naša slova
ć Ć č Č đ Đ š Š ž Ž
cx Cx cy Cy dx Dx sx Sx zx ZxLAMP su generisali ovu stranicu za 2.8930770158768 sekundi.